05 national consultants to conduct Natural Capital Assessment in the Mekong Delta with a focus on mangroves

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 3208788
Publication date: 19-07-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

05 national consultants to conduct Natural Capital Assessment in the Mekong Delta with a focus on mangroves
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Country office - VIET NAM
Deadline : 28-Jul-17
Posted on : 18-Jul-17
Development Area : CONSULTANTS
Reference Number : 39346
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR-05 National Consultants-National Capital Assessment
Overview :

The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is

implementing a UNDP - GEF funded project entitled “Enhancing Capacity for Implementing

Rio Conventions” (Rio Project) from 2015 - 2017. The project will provide support to advance

the implementation of the Rio Conventions and Sustainable Development Goals (SDGs) in Viet

Nam, through proposing a set of environmental indicators, application of Environmental

Performance Indices (EPI) and supporting environmental and natural resources planning. This

will be achieved through the following two Outcomes: (i) Viet Nam has the environmental

management tools that fully address global environmental concerns and (ii) Viet Nam is

integrating global environmental concerns into its national strategic planning and development

processes.

The project is now looking for 05 national consultants:

 01 Team Leader and Environmental Economics specialist

 01 Socio-Economic specialist

 01 Ecological specialist

 01 GIS specialist

 01 Policy and planning specialist

Interested candidates for above positions are kindly requested to send their express of

interest, CV and related documents to the following address:

 Project Management Unit

Institute of Strategy and Policy on Natural Resource and Environment (ISPONRE)

479 Hoang Quoc Viet Street, Hanoi

Tel: 043.793.1627 (Ex 789)

Email: rioprojectvn@gmail.com

 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đang thực hiện dự án do

UNDP-GEF tài trợ “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio” gọi tắt là (Dự án

Rio) từ năm 2015 đến năm 2017. Dự án sẽ hỗ trợ việc thực hiện các Công ước Rio và những

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, thông qua việc đề xuất bộ chỉ số về môi

trường, sử dụng Chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) và hỗ trợ quy hoạch tài nguyên và

môi trường. Dự án sẽ tập trung vào 02 kết quả chính sau đây: (i) Việt Nam có các công cụ quản

lý môi trường đề cập đầy đủ các vấn đề môi trường toàn cầu và (ii) Việt Nam sẽ lồng ghép các

vấn đề môi trường toàn cầu vào kế hoạch chiến lược quốc gia và quá trình phát triển.

Hiện nay, dự án đang cần tuyển 05 chuyên gia trong nước:

 01 Trưởng nhóm và là Chuyên gia kinh tế môi trường

 01 Chuyên gia kinh tế-xã hội

 01 Chuyên gia sinh thái

 01 Chuyên gia GIS

 01 Chuyên gia chính sách và lập kế hoạch

 Các ứng viên quan tâm đến các vị trí trên xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển đến địa chỉ sau:

 Văn phòng Ban quản lý dự án

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)

Số 479 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội

Sdt: 043.793.1627 (Máy lẻ 789)

Email: rioprojectvn@gmail.com


Other tenders from Viet Nam за for this period

05 national consultants to develop the mechanism to enhance inter-provincial collaboration on NRE management and climate change response in the Red River Delta Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)