03 national consultants to review the organization and implementation structure of UNFCCC in Viet Nam and provide solutions for improvement

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 3314701
Publication date: 25-07-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

03 national consultants to review the organization and implementation structure of UNFCCC in Viet Nam and provide solutions for improvement
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Country office - VIET NAM
Deadline : 04-Aug-17
Posted on : 24-Jul-17
Development Area : CONSULTANTS
Reference Number : 39530
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR - 03 NC for the project Enhancing Capacity for Implementing Rio Conventions
Overview :

The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is
implementing a UNDP - GEF funded project entitled “Enhancing Capacity for Implementing
Rio Conventions” (Rio Project) from 2015 - 2017. The project will provide support to advance
the implementation of the Rio Conventions and Sustainable Development Goals (SDGs) in Viet
Nam, through proposing a set of environmental indicators, application of Environmental
Performance Indices (EPI) and supporting environmental and natural resources planning. This
will be achieved through the following two Outcomes: (i) Viet Nam has the environmental
management tools that fully address global environmental concerns and (ii) Viet Nam is
integrating global environmental concerns into its national strategic planning and development
processes.
The project is now looking for 03 national consultants:
 01 Team Leader
 01 Policy and Institutional Consultant
 01 Capacity Building Consultant

 Interested candidates for above positions are kindly requested to send their express of
interest, CV and related documents to the following address:
 Project Management Unit
Institute of Strategy and Policy on Natural Resource and Environment (ISPONRE)
479 Hoang Quoc Viet Street, Hanoi
Tel: 043.793.1627 (Ex 789)
Email: rioprojectvn@gmail.com

 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đang thực hiện dự án do
UNDP-GEF tài trợ “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio” gọi tắt là (Dự án
Rio) từ năm 2015 đến năm 2017. Dự án sẽ hỗ trợ việc thực hiện các Công ước Rio và những
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, thông qua việc đề xuất bộ chỉ số về môi
trường, sử dụng Chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) và hỗ trợ quy hoạch tài nguyên và
môi trường. Dự án sẽ tập trung vào 02 kết quả chính sau đây: (i) Việt Nam có các công cụ quản
lý môi trường đề cập đầy đủ các vấn đề môi trường toàn cầu và (ii) Việt Nam sẽ lồng ghép các
vấn đề môi trường toàn cầu vào kế hoạch chiến lược quốc gia và quá trình phát triển.
Hiện nay, dự án đang cần tuyển 03 chuyên gia trong nước:
 01 Trưởng nhóm
 01 Chuyên gia chính sách và thể chế
 01 Chuyên gia tăng cường năng lực

 Các ứng viên quan tâm đến các vị trí trên xin vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển đến địa chỉ sau:
 Văn phòng Ban quản lý dự án
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)
Số 479 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội
Sdt: 043.793.1627 (Máy lẻ 789)
Email: rioprojectvn@gmail.com


Other tenders from Viet Nam за for this period

01 International Consultant - Team Leader for a team of National Consultants on a Natural Capital Assessment in the Mekong Delta with a focus on mangroves and 01 International Consultant for GIS (Ref. 1-170704) Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

International Consultant to develop the mechanism to enhance regional collaboration on Natural Resources and Environment management and climate change response in Red River Delta (Ref. 1-170705) Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

International Consultant to develop the mechanism to enhance regional collaboration on Natural Resources and Environment management and climate change response in Red River Delta (Ref. 1-170705) Source: gov.uk Contracts Finder

01 International Consultant - Team Leader on a Natural Capital Assessment in the Mekong Delta with a focus on mangroves and 01 International Consultant for GIS (Ref. 1-170704) Source: gov.uk Contracts Finder