03 National Consultants (01 Teamleader and 02 member consultants) Review the wetland-related management documents in Thai Binh province and propose entry points for mainstreaming wetlands conservation and sustainable use considerations into provincial and

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 4178870
Publication date: 11-09-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

03 National Consultants (01 Teamleader and 02 member consultants) Review the wetland-related management documents in Thai Binh province and propose entry points for mainstreaming wetlands conservation and sustainable use considerations into provincial and
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline : 14-Sep-17
Posted on : 11-Sep-17
Development Area : CONSULTANTS
Reference Number : 40775
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Terms of Reference
Overview :

The project “Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes’ (Wetland Project) is a four- year project (2015-2018) funded by the Global Environment Facility (GEF) through UNDP. The project’s immediate objective is to provide support to the Government of Viet Nam in establishing new wetland Protected Areas, and strengthen systemic, institutional and organizational capacity for the effective management of wetlands to mitigate existing and emerging threats to biodiversity from connected landscapes.

The project document was approved by the Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam (MONRE) in Decision No. 837/QD-BTNMT dated April 13, 2015. The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is the project’s National Implementation Partner while the Biodiversity Conservation Agency (BCA) is the Co-Implementing Partner.

Under the current TOR, the project is seeking experienced consultants in the field of legislative aspects in relation to socio-economic, biodiversity conservation/environmental protection and management in Viet Nam, to study possible entry points for the mainstreaming of wetland conservation and sustainable use into provincial development and/or sectoral plans. This activity contributes to the achievement of project output 2.2 “Wetlands conservation and sustainable use mainstreamed into key provincial plans” and contributes to Outcome 2 of the Wetland Project “Integrity of wetland PAs is secured within the wider wetland connected landscape”.

Interested candidates are kindly requested to send hard copies of your CVs with signatures and related documents to the following address:

Ms. Tran Thi Kim Tinh

Wetland Project Component Management Unit

R.201, 10 Ton That Thuyet str., Cau Giay District, Hanoi

Telephone: 04 3 7956868 (Ext. 3111)

Email: wcp.bca@gmail.com

Submisison deadline: 16.00PM, Thursday, September 14, 2016, (Ha Noi time, working hour)

--------------

03 chuyên gia trong nước (01 Trưởng nhóm, 02 Chuyên gia thành viên) Đánh giá các văn bản liên quan đến quản lý đất ngập nước Thái Bình và đề xuất các nội dung lồng ghép về bảo tồn, sử dụng bền vững đất ngập nước

 

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học từ các sinh cảnh liên kết.

Văn kiện Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2015, trong đó Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Chủ dự án, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học là đơn vị đồng thực hiện dự án và chịu trách nhiệm thực hiện Hợp phần dự án về kiện toàn khung pháp lý về đất ngập nước (ĐNN); tăng cường năng lực bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; thiết lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thuỵ tại Thái Bình.

Dự án mong muốn tìm kiếm các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường và đa dạng sinh học để thực hiện hoạt động “Đánh giá các văn bản liên quan đến quản lý đất ngập nước Thái Bình và đề xuất các nội dung lồng ghép về bảo tồn, sử dụng bền vững đất ngập nước”. Hoạt động này được thực hiện nhằm góp phần đạt được đầu ra 2.2 của Dự án nói riêng “Lồng ghép bảo tồn và sử dụng bền vững Đất ngập nước vào các kế hoạch chủ chốt của tỉnh” và Kết quả 2 của Dự án nói chung “Các khu bảo tồn đất ngập nước được lồng ghép vào các sinh cảnh đất ngập nước liên kết rộng hơn”.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ bao gồm Lý lịch công việc (CV) có chữ ký của ứng viên và các hồ sơ liên quan về địa chỉ:

Bà Trần Thị Kim Tĩnh

Ban quản lý Hợp phần dự án đất ngập nước

B201, 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04.3795 6868 (Máy lẻ 3111); Email: wcp.bca@gmail.com.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16h00, thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017


Other tenders from Viet Nam за for this period

04 National consultants to develop training materials and conduct targeted training for provincial authorities on wetland conservation and management Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

01 firm to design of the website of the project on Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)