ITB for Provision of equipment, materials and Installation service for Air-conditioning System in the Green One UN House (GOUNH) – Ref. 2-171002.

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 4708410
Publication date: 06-10-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)
Tags: Fans and air-conditioning appliances

Description

ITB for Provision of equipment, materials and Installation service for Air-conditioning System in the Green One UN House (GOUNH) – Ref. 2-171002.
Procurement Process : ITB - Invitation to bid
Office : UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline : 23-Oct-17
Posted on : 06-Oct-17
Development Area : SERVICES
Reference Number : 41522
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Invitation to bid
Section 3 Annex 1 - Bill of quantity with specifications
Section 3 Annex 1 - Bill of quantity with specifications (Excel template)
Section 3 Annex 2 - List of air-conditioners to be installed with specifications
Section 3 Annex 3 - Terms of Reference
Section 3 Annex 4 - Specifications for Mechanical and Electric works
Section 3 Annex 5 - Environmental procedure
Section 4-5-6-7-10 template
Overview :

UNDP Vietnam seeks 01 qualified company to provide equipment, materials and Installation service for Air-conditioning System in the Green One UN House (GOUNH) in Hanoi, Viet Nam – Ref. 2-171002.

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

Contact for inquiry:

Ms. Nguyen Thi Hoang Yen

Procurement Associate

UNDP Vietnam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 4) 38500100

Direct: (+84 4) 38500200

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Bid submission deadline: 5.00 pm, 23 October 2017 (Hanoi time)

----------

Mời thầu cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa và thông gió bổ sung cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (Ref. 2-171002)

UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa và thông gió bổ sung cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (Ref. 2-171002).

Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Địa chỉ liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

Tel. (84-24) 3 8500100/200

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 23 tháng 10 năm 2017 (Giờ Hà Nội)